• Môn học trình bày cơ bản về các CSDL noSQL(XML, JSON, MONGO...), trang bị kiến thức cơ bản  cách định nghĩa, kiểm soát để tạo ra các CSDL này.
  • Cách thức truy vấn để lấy dữ liệu từ một vài CSDL noSQL tiêu biểu